Thực hiện theo công văn 154 của PGD DDT về tổ chức taaph huấn cổng TT ĐT .