Friday, 28/02/2020 - 12:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Phương Giao

KH BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

 
  

   PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN PHƯƠNG GIAO

 

Số: 134/KH- TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phương Giao, ngày 1 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG KHAI THEO TT 36/2017/TT-BGDĐT

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”;
Căn cứ Công văn số 676/PGDĐT – GDMN ngày 3/9/2019 của Phòng GDĐT Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Mầm non trên địa bàn huyện.
Căn cứ kế hoạch số 65/KH- TrMN ngày 6/9/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của trường Mầm non Phương Giao. Trường mầm non Phương Giao xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019- 2020 như sau:
I. Mục đích yêu cầu
- Thực hiện công khai cam kết của đơn vị về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để các thành viên trong trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.
- Việc thực hiện công khai đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế thực hiện công khai.
II. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai
- Ban Chỉ đạo của trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban; Chủ tịch Công đoàn là Phó trưởng ban. Trưởng các bộ phận, tổ chức đoàn thể là các ủy viên của Ban chỉ đạo.
- Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo) tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
- Các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ Quy chế công khai ban hành theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu kê khai các biểu mẫu: 01, 02, 03 ,04, báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính; đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo đúng lộ trình đề ra trong kế hoạch.
- Phó ban Thanh tra giúp Trưởng ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế và văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch công khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
III. Các nội dung thực hiện công khai
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
a) Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng giáo dục trẻ dự kiến đạt được; chương trình giáo dục thực hiện; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ đơn vị (Theo Biểu mẫu 01).
b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02).
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
a) Cơ sở vật chất: Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03 - trong phụ lục của quy chế).
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04 - trong phụ lục của quy chế). Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
3. Công khai thu chi tài chính
a) Tình hình tài chính của đơn vị
Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.
b) Học phí và các khoản thu khác từ người học: Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học.
* Thu học phí: Theo quy định
- Thời gian thu học phí: 9 tháng/năm học.
* Các khoản thu thỏa thuận:
- Tiền mua sắm đồ dùng bán trú cho trẻ trong năm học: 100.000đ/trẻ/ năm.
- Tiền nước uống cho trẻ: 20.000đ/trẻ/năm.
- Tiền nước nấu ăn: 63.000đ/trẻ/năm.
- Tiền ăn: 14.000đ/trẻ/ngày.
* Các khoản thu hộ:
- Quỹ khuyến học: 40.000đ/trẻ/năm.
* Các khoản thu hộ, chi hộ:
- Tiền mua tài liệu , học liệu cho trẻ: 320.000đ/trẻ/năm.
c) Các khoản chi theo từng năm học: Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất).
d) Thực hiện miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
IV. Hình thức và thời điểm công khai
  1. 1. khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, công khai trước toàn thể phụ huynh; các biểu mẫu công khai được niêm yết ở văn phòng trường, bảng 3 công khai của trường để thuận tiện cho mọi người theo dõi. Công khai trên trang thông tin điện tử của trường.
2. Thời điểm công khai: Tháng 9 và các thời điểm khi có sự thay đổi về các số liệu trong các biểu mẫu công khai.
V. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin
1. Bà Đào Thị Nga -Hiệu trưởng – Trưởng ban: Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT đến tất cả toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường và cha mẹ học sinh.
2. Bà Hà Thị Lan - Phó hiệu trưởng - Phó ban: Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, của đơn vị, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 1, 2, 3, tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.
3. Bà Đỗ Thị Ngàn - Chủ tịch Công đoàn: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc các hoạt động công khai của đơn vị.
4. Bà Triệu Thị Phương- TTVP -Văn thư : Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông báo trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội quy, Quy chế làm việc của nhà trường; Quy chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân công lao động; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; Kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo Trưởng ban về tình hình triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.
5. Bà Hoàng Thị Tuế (Thư ký): Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo, ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Quy chế công khai.
6. Bà Lành Thị Phương – Kế toán: Quyết toán thu - chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.
VI. Tổ chức thực hiện
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
- Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai theo quy định.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai tại đơn vị.
Trên đây là kế hoạch thực hiện quy chế công khai của trường Mầm non Phương Giao đề nghị các thành viên nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                                                       ( Đã ký)
- Thành viên BCĐ;
- Đăng tải Wesite;
- Lưu: NT.
 
                                                                                                                    Đào Thị Nga
 
 
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 02 : 396
Năm 2020 : 816